සැපයුම්කරු සමග සන්නිවේදනය කරන්න? සැපයුම්කරු
sales Ms. sales
මට ඔයාට කළ හැක්කේ කුමක් ද?
ඇමතුම් සැපයුම්කරු

Ningbo Sonice Electroacoustic Science and Technology Co., Ltd.

ප්රවර්ග සහ නිෂ්පාදන

තනි කථානායක

කාර් කථානායක

ද්වි-මාර්ග කථානායක

4 "දඟර 25 කාර් ස්පීකර් 

5 "දඟර 20 කොක්සියල් ස්පීකර් 

4 "දඟර 20 කොක්සියල් ස්පීකර් 

6.5 “දඟර 25 කොක්සියල් ස්පීකර් 

6.5 “දඟර 25 කොක්සියල් කාර් ස්පීකර් 

6.5 "දඟර 25 කොක්සියල් ස්පීකර් එන්නත් කෝන් 

6x9 "ද්වි-මාර්ග කොක්සියල් කාර් ස්පීකර් 

LED බහු වර්ණ 6.5inch Coaxial Speaker 

6.5 ach යාත්‍රා ශ්‍රව්‍ය කොක්සියල් ද්වි-මාර්ග කථිකයා 

6x9 "ද්වි-මාර්ග 4ohm Coaxial Speaker 

වෘත්තීය 6.5 "කොක්සියල් කාර් ස්පීකර් 

කාර් අං 6.5 "දඟර 25 කොක්සියල් කාර් ස්පීකර් 

6.5 “දඟර 25 කොක්සීයල් ස්පීකර් කාර් උපාංග 

4 "කොක්සියල් කාර් ස්පීකර් කාර් උපාංග 

5 "දඟර 20 කොක්සියල් ස්පීකර් කාර් උපාංග 

4 "දඟර 20 කොක්සියල් ස්පීකර් කාර් උපාංග 

5inch Coaxial Speaker කාර් උපාංග 

5inch Coaxial කාර් ස්පීකර් කාර් උපාංග 

6.5 “කොක්සියල් ස්පීකර් කාර් උපාංග 

6.5 අඟල් කොක්සියල් ස්පීකර් කාර් උපාංග 

පීඒ කථානායක

කථික පෙට්ටිය

Products Keywords
PA speakercar speakerODM speakerOEM speakerspeaker boxhome speakerWall speakertable speakerParty SpeakerOpera SpeakerYacht speakerStage speakerradio speakersingle speakerwoofer speakerspeaker factorytwo-way speakerCeiling speakeroutside speakerCoaxial speakertweeter speakerConcert SpeakerHiFi speaker boxEmbedded speakerseparate speakerSubwoofer speakerthree-way speakerFull rang speakerwooden speaker boxplastic speaker box8inch PP Cone Woofer10inch Party Spekaer4ohm Subwoofer 12inch4inch Coaxial SpeakerODM කථිකයා3inch Desk Speaker Box5.5inch Woofer Speaker5inch Midrange SpeakerDome Tweeter 8ohm NdfebPiano paint speaker box6x9inch Coaxial Speaker6.5inch Coaxial Car Horn12 කථානායක6.5 කථිකයන්OEM කථානායකකාර් හෝන්15 Pa කථානායක10inch Injuection Subwoofer8 ඕම් වෝෆර්8ohm Injection Cone Speaker12inch PP Cone Car Subwoofer15 සබ් වූෆර්6x9inch 4ohm Coaxial Speakerවෝෆර් බාස්10inch Glass Fiber Subwooferකාර් ඕඩියෝ4ohm PP Cone Coaxial Speaker8ohm Piano Paint Speaker Box10 සබ් වූෆර්8 පා කථානායක2 වේ කථානායකCoaxial Speaker Injection Cone4ohm Foam Edge Coaxial Speakerහ oice දඟර 35mm WooferCoaxial Spekaer Injection Cone6.5inch Piano Paint Speaker Box12 පා කථානායක5inch Foam Edge Coaxial Speaker10inch PA කථානායක18 පා කථානායකතනි කථානායකඕම් කථානායක6x9inch Coil 30m Coaxial Speaker6.5inch Coaxial Car Speaker 4ohm6.5 අඟල් වෝෆර්10inch Glass Fiber Car Subwoofer4 ඕම් කථිකයන්4 ඕම් කථානායක10inch Glass Fiber Cone Subwoofer8ohm Woofer කථානායකකථික පෙට්ටිය6.5inch 4Ohm කථානායකපක්ෂ කථානායකනායක කථානායකවෝල් කථානායකඩොම් ට්වීටර්වෙනම කථානායක4ohm Foam Edge Coaxial Car Speakerකාර් කථානායකපිටත කථානායකProfessiona 10ich Subwoofer Speaker4ohm Paper Cone Non Press Subwoofer5inch Foam Edge Coaxial Car Speaker6.5inch Yacht Audio Coaxial Speakerඅඟල් 8 කථානායකහ oice දඟර 25mm Dome TweeterCoaxial 6x9inch ස්පීකර්සංරචක කථිකයන්6.5inch Yacht Audio Component Speakerඔඩ්ම් කථානායකඅඟල් 10 කථානායකඅඟල් 12 කථානායකවෝෆර් ට්වීටර්ඔපෙරා කථානායකහොඳම සබ් වූෆර්සබ් වූෆර් බාස්4ohm Glass Fiber Cone Subwoofer Speaker8ohm පක්ෂ කථානායක3 මාර්ග කථිකයන්ප්‍රසංග කථිකයාවේදිකා කථානායකබලැති Pa කථිකයන්ස්වදේශ කථානායක12inch Professional High Power Subwooferකාර් ට්වීටර්ස්15inch පක්ෂ කථානායකලී ශබ්ද පෙට්ටියහොඳ දෘඩ කථානායකඅදියර සබ් වූෆර්5.5inch Edge රබර් වූෆර්5.5 අඟල් තනි වෝෆර්ට්වීටර් කථානායකකථානායක වටපිටාවයාත්‍රා කථානායක3 වේ කාර් ස්පීකර්ඩොම් මිඩ්රේන්ජ්කථිකයන් 15 දෙනෙක්12inch අදියර කථානායක10inch ඔපෙරා කථානායකරෙදි එජ් කථානායකකථානායක අඟල් 15 යි10inch අදියර කථානායකඕම් පා ස්පීකර්ස්රබර් එජ් ස්පීකර්15inch ඔපෙරා කථානායක12inch Stereo System PA කථානායක12inch Party / Stage PA කථානායක8ohm ප්‍රසංග කථිකයා6x9inch Coaxial Coil 25 ස්පීකර්15inch Party / Concert / Opera / Stage Speakerසිවිලිමේ කථානායකකාවැද්දූ කථානායකකඩදාසි කෝන් වෝෆර්Coaxial 4ohm කාර් ස්පීකර්වෝෆර් තනි කථානායකතනි වෝෆර් කථානායක15inch ප්‍රසංග කථිකයාලී පෙට්ටි කථානායකසබ් වූෆර් පෙට්ටිය4ohm Coaxial කාර් ස්පීකර්එන්නත් තනි කථිකයාකොක්සියල් කථිකයන්හ oice දඟර 35mm සබ් වූෆර්කොක්සියල් රියදුරුද්වි-මාර්ග 4ohm Coaxial Speakerපූර්ණ පරාස කථානායකද්වි මාර්ග කථානායක6x9inch Coaxial කාර් ස්පීකර්කාර් වෝෆර් කථානායකදඟර 35 වෝෆර් ස්පීකර්සම්පූර්ණ පරාස ධාවකවිෂ්කම්භය 90mm AMT Tweeter Ndfeb5inch Coaxial Speaker කාර් උපාංගදඟර 25 වෝෆර් ස්පීකර්12inch කාර් සබ් වූෆර් 4ohm6x9inch Coil 25 කාර් ස්පීකර්4ohm 10inch කාර් සබ් වූෆර්16 ඕම් කොයිල් 35 වෝෆර්4ohm 12inch කාර් සබ් වූෆර්5.5 අඟල් රබර් ස්පීකර්මිඩ්රේන්ජ් රියදුරු4ohm වර්ණවත් LED ස්පීකර්8ohm සබ් වූෆර් කථානායකඋසස් තත්ත්වයේ 6.5inch Woofer8ohm පීපී කෝන් ස්පීකර්කථානායක බොක්ස් වුඩ්තනි කථානායක පෙට්ටියකඩදාසි කෝන් කථානායකබිම් ස්ථාවර පෙට්ටියසිල්ක් ඩෝම් ට්වීටර්ඕම්ස් වූෆර් කථානායකඅඟල් 18 අදියර කථානායක4 ඕම් පූර්ණ පරාස ධාවකසබ් වූෆර් වෙන් කරන්න4 ඕම් අධි බල සබ් වෝෆර්කාර් ඕඩියෝ සබ් වූෆර්රබර් එජ් තනි කථානායකරෙදි එජ් පීඒ කථානායකකාර් උපාංග 4ohm ස්පීකර්ගුවන්විදුලි කථානායකබියුටයිල් රබර් වෝෆර්කාර් ට්වීටර් කථානායකඅභිරුචි කථික පෙට්ටියඅඟල් 15 වේදිකා කථානායක4 ඕම් තනි කථික පෙට්ටියශබ්ද පෙට්ටියේ කථිකයාතනි ස්ටීරියෝ කථානායකෆෙරයිට් ඩොම් ට්වීටර්අඟල් 18 ප්‍රසංග කථිකයා4inch ලී කථානායක පෙට්ටියකාර් ස්පීකර් පද්ධතියකාර් කථානායක රබර් එජ්පොත් රාක්ක පෙට්ටිය ලීකඩදාසි කෝන් සබ් වූෆර්ඇලුමිනියම් රාමුව 4ohm Woofer8ohm පක්ෂ ප්‍රසංග කථිකයා6x9inch ස්පීකර් කාර් උපාංග8ohm කඩදාසි කෝන් කථානායක25mm සිල්ක් ඩෝම් ට්වීටර්6.5 අඟල් සංරචක LED ස්පීකර්Pa ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයහයිෆි ස්පීකර් පෙට්ටියඅබ්ස් ස්පීකර් පෙට්ටියඕම් චතුරස්රයේ කථානායකඇලුමිනියම් රාමු වෝෆර්ඇලුමිනියම් කෝන් වෝෆර්මධ්‍යම පරාසයේ කථිකයන්අධි බලැති පක්ෂ කථානායක6.5 අඟල් ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන්12inch පක්ෂ වේදිකා කථානායකඔපෙරා අදියර 15inch කථානායකරබර් එජ් වෝෆර් කථානායකසබ් වූෆර් කාර් ස්පීකර්6x9inch ඉන්ජෙක්ෂන් ස්පීකර්එජ් රබර් වෝෆර් කථානායකකාර් සබ් වූෆර් කථානායක18inch පක්ෂ / වේදිකා කථානායකකොක්සියල් ස්පීකර් දඟර 20කොක්සියල් කාර් ස්පීකර්කොක්සියල් ස්පීකර් දඟර 25කොක්සියල් වෝල් ස්පීකර්කථානායක කර්මාන්ත ශාලාවපීවීසී ස්පීකර් පෙට්ටියකෙව්ලර් ෆයිබර් ස්පීකර්4ohm Injection කෝන් කාර් ස්පීකර්ද්වි-මාර්ග ස්පීකර් දඟර 25ද්වි-මාර්ග කාර් ස්පීකර්8ohm පක්ෂය / වේදිකා කථානායකපූර්ණ පරාස කථික රියදුරුමහල ස්ථාවර කථික පෙට්ටියඕම් කඩදාසි කෝන් කථානායකවොයිස් කොයිල් 13mm ස්පීකර්වොයිස් කොයිල් 20mm ස්පීකර්4 ඕම් මිඩ්රේන්ජ් කථානායකකඩදාසි කොන් 12inch සබ් වූෆර්8ohm PA වෝෆර් වේදිකා කථානායකදඟර 20mm කොක්සියල් ස්පීකර්වොයිස් කොයිල් 30mm ස්පීකර්වෘත්තීය අධි බල සබ් වෝෆර්4ohm පීපී කෝන් කාර් ස්පීකර්15inch ඔපෙරා / වේදිකා කථානායක15inch පක්ෂ / ප්‍රසංග කථානායකකොක්සියල් ස්පීකර් උපාංග4 ඕම් කඩදාසි කෝන් කථානායකකොක්සියල් සීලිං ස්පීකර්ඇලුමිනියම් රාමු කථානායකහ oice දඟර 20mm පූර්ණ පරාස ධාවකවෘත්තීය 4ohm කාර් සබ් වූෆර්ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් ස්පීකර්අධි බලැති වේදිකා කථානායකමාධ්‍ය නොවන කෝන් ස්පීකර්එජ් බියුටයිල් රබර් වෝෆර්LED යාත්‍රා ශ්‍රව්‍ය සංරචකබියුටයිල් රබර් එජ් වූෆර්6.5 අඟල් කොක්සියල් කථානායකඅධි බලැති ප්‍රසංග කථිකයාප්ලාස්ටික් රාමුව LED 6.5inch Speakerඅඟල් 6.5 පොත් රාක්ක කථානායක6.5 අඟල් සංරචක කාර් ස්පීකර්අඟල් 6.5 කාර් උපාංග කථානායක8ohm ප්‍රසංග වේදිකා කථානායක8ohm ප්‍රසංගය ඔපෙරා කථානායකවෘත්තීය කාර් සබ් වූෆර් 10inch4ohm කාර් කොක්සියල් ස්පීකර්4inch කාර් ස්පීකර් කොක්සියල්කොක්සියල් ස්පීකර්ස් දඟර 254ohm උසස් තත්ත්වයේ සබ් වූෆර්රැහැන් රහිත සීලිං ස්පීකර්4ohm පීපී කෝන් කාර් සබ් වූෆර්ලී ඩෙස්ක් ස්පීකර් පෙට්ටියකෙව්ලර් ෆයිබර් කෝන් වෝෆර්පූර්ණ පරාසයේ කාර් කථිකයන්සංරචක පද්ධති කාර් ස්පීකර්වෘත්තීය කාර් හෝන් ස්පීකර්උසස් තත්ත්වයේ 6.5 අඟල් වෝෆර්ද්වි-මාර්ග ලී කථික පෙට්ටියෆෝම් එජ් කාර් ස්පීකර් දඟර 2012inch උසස් තත්ත්වයේ සබ් වූෆර්6x9 ත්‍රි-මාර්ග කාර් ස්පීකර්පීවීසී ස්පීකර් එන්ක්ලෝසර්6.5inch ද්වි-මාර්ග කාර් ස්පීකර්3-මාර්ග 6x9 කොක්සියල් ස්පීකර්12inch අධි බලැති කාර් සබ් වූෆර්පූර්ණ පරාස රියදුරු කථානායකවීදුරු ෆයිබර් කෝන් ස්පීකර්උසස් තත්ත්වයේ පක්ෂ කථානායකමධ්‍යම පරාසයේ කාර් කථිකයන්ෆෝම් එජ් කොක්සියල් ස්පීකර්පක්ෂ වේදිකා ප්‍රසංග කථිකයාපොත් රාක්ක කථානායක පෙට්ටිය8ohm වේදිකාව / ප්‍රසංග කථානායකරබර් එජ් කොක්සියල් ස්පීකර්පැණි වදන් කෝන් කාර් කථානායක4 ඕම් ඒබීඑස් ස්පීකර් පෙට්ටියප්ලාස්ටික් ස්පීකර් පෙට්ටියදඟර 30mm කොක්සියා කාර් ස්පීකර්4 ඕම් ද්වි-මාර්ග කාර් කථානායකරෙදි එජ් මිඩ්රේන්ජ් ස්පීකර්සිල්ක් ඩෝම් ට්වීටර් කථානායකකොක්සියල් කාර් ස්පීකර් දඟර 20කඩදාසි කෝන් චක්‍රලේඛ කථිකයාවයිට් මෙෂ් ඉන්ජෙක්ෂන් වෝෆර්කොක්සියල් කාර් ස්පීකර් දඟර 25දඟර 25 කොක්සියල් කාර් ස්පීකර්උසස් තත්ත්වයේ කාර් සබ් වූෆර්අඟල් 6.5 ඇලුමිනියම් රාමු වෝෆර්6.5 අඟල් ඇලුමිනියම් රාමු වෝෆර්දඟර 25mm කොක්සියල් කාර් ස්පීකර්හොඳ ජල ආරක්ෂිත කාර්ය සාධනය Wooferප්ලාස්ටික් සබ් වූෆර් පෙට්ටියඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් කාර් ස්පීකර්ප්‍රසංග ඔපෙරා වේදිකා කථානායකකථානායක පෙට්ටිය පියානෝ තීන්තද්වි-මාර්ග කොක්සියල් කථානායකඩොම් ට්වීටර් සිල්ක් ප්රාචීරයකොක්සියල් ස්පීකර් කාර් උපාංගඋසස් තත්ත්වයේ වේදිකා කථානායකකාර් උපාංග කොක්සියල් ස්පීකර්උපාංග කොක්සියල් කාර් ස්පීකර්කොක්සියල් කාර් ස්පීකර් උපාංගවෘත්තීය කඩදාසි කෝන් සබ් වූෆර්උසස් තත්ත්වයේ 12inch පක්ෂ කථානායකද්වි-මාර්ග සංරචක කාර් ස්පීකර්6.5 අඟල් කොක්සියල් කාර් ස්පීකර්උසස් තත්ත්වයේ 12inch අදියර කථිකයාමිඩ්රේන්ජ් ස්පීකර් දඟර 25 මි.මී.3inch ප්ලාස්ටික් ස්පීකර් පෙට්ටියඅධි බලැති කාර් ඕඩියෝ සබ් වූෆර්අඟල් 15 වේදිකා / ප්‍රසංග කථානායකඅඟල් 18 වේදිකා / ප්‍රසංග කථානායක4 ඕම් සංරචක පද්ධති කාර් ස්පීකර්කඩදාසි කෝන් චතුරස්රයේ කථානායකප්ලාස්ටික් ස්පීකර් කොටු කිරීම4 ඕම් චතුරස්රයේ පූර්ණ පරාස ධාවක6x9 කෙව්ලර් ෆයිබර් 3-මාර්ග කථිකයා6.5 අඟල් ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් ස්පීකර්ඕම් පොත් රාක්ක කථානායක පෙට්ටියඇලුමිනියම් රාමුව 6.5 අඟල් කථිකයාඋසස් තත්ත්වයේ 12inch ඔපෙරා ස්පීකර්අඟල් 6.5 ප්ලාස්ටික් රාමු කථානායකකෝනෙක්ස් කාර් ස්පීකර් එජ් රබර්උසස් තත්ත්වයේ 10inch කාර් සබ් වූෆර්4ohm කොක්සියල් කාර් උපාංග කථානායක12inch උසස් තත්ත්වයේ කාර් සබ් වූෆර්4inch කාර් උපාංග කොක්සියල් ස්පීකර්වෘත්තීය කොක්සියල් කාර් කථානායකයාත්‍රා ශ්‍රව්‍ය සංරචක කථානායකLED මල්ටිකොලර් කොක්සියල් ස්පීකර්මිඩ්රේන්ජ් කඩදාසි කෝන් ස්පීකර්ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් කහ රේඛා කථානායකෆෝම් එජ් කොක්සියල් කාර් ස්පීකර්උසස් තත්ත්වයේ සබ් වූෆර් කථානායකඋසස් තත්ත්වයේ ඕඩියෝ පීඒ කථානායකවීදුරු ෆයිබර් කෝන් 5.5 අඟල් කථිකයා6x9inch කාර් ස්පීකර් ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන්ඕම් ග්ලාස් ෆයිබර් කෝන් සබ් වූෆර්වෘත්තීය අධි බලැති කාර් සබ් වූෆර්වායු චලන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ට්වීටර්4 ඕම් කඩදාසි කෝන් ස්පීකර් පෙට්ටියඅඟල් 8 පොත් රාක්ක කථානායක පෙට්ටිය4 ඕම් කෙව්ලර් ෆයිබර් කෝන් ස්පීකර්ශ්‍රව්‍ය කථානායක 12inch පක්ෂ කථානායක4 ඕම් LED බහු වර්ණ කොක්සියල් ස්පීකර්ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් රබර් එජ් ස්පීකර්සබ් වූෆර් ස්පීකර් ඕඩියෝ සහ සෙට්ස්අධි බලැති වේදිකා / ප්‍රසංග කථානායක8 ඕම් ස්පීකර් පෙට්ටිය පියානෝ තීන්තකෙව්ලර් ෆයිබර් කෝන් වෝෆර් කථානායකයාත්‍රා ඕඩියෝ LED කොක්සියල් ස්පීකර්ශ්‍රව්‍ය කථානායක 12inch අදියර කථානායකද්වි-මාර්ග කාර් ස්පීකර් කොක්සියල්ට්වීටර් වේ කොක්සියල් ස්පීකර් දඟර 30ද්වි-මාර්ග පොත් රාක්ක කථික පෙට්ටිය8ohm වායු චලන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ට්වීටර්ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් කොක්සියල් ස්පීකර්ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් කාර් ස්පීකර් උපාංගශ්‍රව්‍ය කථානායක 12inch ප්‍රසංග කථිකයාපක්ෂ වේදිකා ප්‍රසංගය ඔපෙරා කථානායක4 ඕම් බම්බු ෆයිබර් කෝන් කාර් ස්පීකර්6.5 අඟල් ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් කාර් ස්පීකර්උසස් තත්ත්වයේ ශ්‍රව්‍ය පක්ෂ කථානායකඅඟල් 8 පොත් රාක්කය ලී කථානායක පෙට්ටියවායු චලන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කවය ට්වීටර්ඇලුමිනියම් රාමුව 6.5 අඟල් කාර් ස්පීකර්6x9inch ද්වි-මාර්ග කොක්සියල් කාර් ස්පීකර්සම්පූර්ණ පරාසයේ ධාවක ස්පීකර් පෙට්ටියඋසස් තත්ත්වයේ ශ්‍රව්‍ය වේදිකා කථිකයාවෘත්තීය අධි බලැති කාර් ඕඩියෝ සබ් වූෆර්ප්ලාස්ටික් ඩෙස්ක්ටොප් ස්පීකර් පෙට්ටියඅභිරුචි කරන ලද එජ් බියුටයිල් රබර් වෝෆර්කඩදාසි කෝන් ඩෙස්ක්ටොප් ස්පීකර් පෙට්ටියකොක්සියල් කාර් ස්පීකර් ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන්සම්පූර්ණ පරාසයේ රියදුරු ලී කථික පෙට්ටියයාට් ඕඩියෝ කොක්සියල් ද්වි-මාර්ග කථානායකද්වි-මාර්ග කාර් ස්පීකර් ඉන්ජෙක්ෂන් කෝන්උසස් තත්ත්වයේ කඩදාසි කෝන් කාර් සබ් වූෆර්ද්වි-මාර්ග පියානෝ පේන්ට් ස්පීකර් පෙට්ටියකථානායක කොටුව වෙනියර් අවසන් කැබිනට් මණ්ඩලයඉන්ජෙක්ෂන් කෝන් ඇලුමිනියම් රාමු කාර් ස්පීකර්වෙනියර් ෆිනිෂ් කැබිනට් මණ්ඩලයේ පොත් රාක්ක කථානායක

Related Products List